"Сейфуллин оқулары-18: "Жастар және ғылым–болашаққа көзқарас"


Главная / Жаңалықтар / Жаңалықтар

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі "Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақагротехникалық университеті" КеАҚ

010000, Нұр-Сұлтан, Жеңіс даңғылы, 62

+7 (7172), 310-245,395-548


АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

"Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" КеАҚ (әрі қарай – С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ) 2022 жылғы 12 сәуірде өтетін "Сейфуллин оқулары-18: "Жастар және

ғылым–болашаққа көзқарас" халықаралықғылыми-практикалық конференциясынақатысуға

шақырады (конференция online және offlineформатта іштей/сырттай қатысудықамтамасыз етеді).

Қалыптасқан дәстүр бойыншаконференция студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және жас ғалымдардың жұмыстарын қарастыру үшін танымал диалог алаңы болып табылады.

Конференцияға қатысу-бұл өз ғылыми жұмыстарын жарыққа шығарудың тамашамүмкіндігі,

ғылымизерттеулердіңбасымбағыттарыбойыншасындарлыпікіралмасуға,инновацияларды,


зияткерлікдағдыларды дамытуға, жастарарасында ғылымды танымалетуге ықпал етеді.

Конференцияжұмысынастуденттер,магистранттар,докторанттаржәнежас шақырылады.

Материалдар 2022 жылдың 8 сәуіріне дейін қабылданады. Конференция формасы-іштей/сырттай online және offlineформатта.


Конференцияның мақсаты– қазіргі ғылымның өзекті мәселелері бойыншабілім алушылар мен

ғалымдардың ғылыми нәтижелерін жариялау, идеялармен және зерттеу тәжірибесімен алмасу.


Студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және жас ғалымдардың шығармашылық

белсенділігін дамыту, оларды өзектімәселелерді шешуге тарту.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын тілдері.


Баяндамалардың материалдарына халықаралық


ISBN коды тағайындалып,С. Сейфуллин


атындағыҚазақұлттықтехникалықуниверситетісайтының"Ғылым"бөліміндегі"Ғылыми

конференцияларжинақтары" қосымша бетіне электронды жинаққа мына мекенжай бойынша

орналастырылады:kazatu.edu.kz/pages/nauka/novosti-nauki_20220121052309/sborniki-naucnyh- konferencij) .


Конференцияныңкөрсетілген):


негізгібағыттары(секцияжұмыстарынажауаптылар1-қосымшада


 1. Егіншілік жүйесін жетілдірудің,

әлеуетінің өзекті мәселелері;


өсімдіктерді


қорғаудың


және топырақтың


агроэкологиялық


2.Ауыл шаруашылығы дақылдарының гендік қоры және селекциясы;

3.АӨКцифрлықтрансформациясы:роботтандыру,цифрландыружәнезияткерлікауыл

шаруашылығы жағдайындағы техникалық жарақтандыру;

4.Тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібіндегі заманауи цифрлық шешімдермен сапаны басқару:

денсаулық пен дұрыс тамақтанудың, соның ішінде балалар мен оқушылардың денсаулығы мен дұрыс тамақтануының өзекті аспектілері;

5.Ветеринариядағығылыммен практиканың өзекті аспектілері;


 1. Ауылшаруашылығыбиотехнологиясыжәнемалшаруашылығысаласындағы зерттеулерді дамытудың перспективалық бағыттары;

ғылыми


 1. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы жас ғалымдардың ғылымиізденістері;

8.Ғылым, білім және өнеркәсіптің цифрлықтрансформациясының ақпараттық технологиялары;

 1. 9. Білім беру және жаратылыстану-математика ғылымдарының заманауи мәселелері;
 2. Геодезия, кадастр, жерді және табиғатты ұтымды пайдалану, сәулет және дизайн саласындағы заманауитехнологиялар мен инновациялар;

11.Тұрақсыз экономикалық қатынастар жағдайында бизнес-ортаны және қаржы жүйесінбасқару;


12.12.

 1. 13.

Қазіргі заманғы энергетика және автоматтандыру, мәселелері және даму перспективалары;

Қазіргі әлемдегі телекоммуникациялық байланыс жүйелерінің рөлі;


 1. Климаттың өзгеруі және оның табиғижүйелер мен қоршағанортаға әсері.

Аннотациялар мен қатысуға өтінімдер 2және 3-қосымшаларға сәйкес бөлім хатшыларының

электрондықмекенжайларына (e-mail және байланыс деректері 1-қосымшада көрсетілген) тапсырылуы тиіс. Қатысушылар өтінімдерде конференцияға қатысу форматын көрсету қажет.


Ғылымдепартаментіконференцияныңүйлестірушісіболыптабылады.Конференция

қорытындысы бойынша ұйымдастыру комитеті жинаққа жариялауүшін соңғы тезистерді ұсынады.

Анықтама телефоны: +7 (7172) 395-548, 310-245.


Тезистерді қабылдауға және рәсімдеуге қойылатын талаптар:

·ӘОЖ;

 • басылымға бұрын еш жерде жарияланбаған, бір автордан бір тезистен артық емес тезистер

қабылданады; ғылыми жетекшілерді бірлескен авторлар ретіндекөрсетуге тыйым салынады;

 • WebofScience ақпараттықбазасына кіретін кеміндебір дереккөз енгізілген пайдаланылған

әдебиеттер тізімі міндетті (ThomsonReuters баспасы);

 • тезис MSWord (2003,2007) редакторында TimesNewRoman, KZTimesNewRoman (12pt)

қарпімен


А4 (кітап бағдары)форматында терілуі керек, тезистің көлемі,әдебиеттер тізімімен қоса алғанда, 4

(толық) беттен аспауы тиіс, интервал – бір, жиегі: жоғарғы жағы – 2 см, төменгі жағы – 2 см, сол жағы – 3

см, оң жағы – 1,5 см, жолдың ені бойынша туралау және автоматты тасымалдауды міндетті түрде

орнату қажет;

 • бірінші жолда, ортасында – баяндаманың тақырыбықара шрифтімен бас әріппен, 1 интервал

кейінірек,оң жақ шетінде – автордыңаты-жөні, лауазымы және ғылыми дәрежесі(курсивпен), 1

интервал кейінірек– ұйымның немесе оқу орнының атауы мен қала (курсивпен) жазылады, негізгі мәтіназатжолдан 2 интервалдан басталады;

 • әдебиеттер тізімі мәтіннің соңындаорналастырылады және дереккөздердің қолданылу ретімен жасалады, мәтіндегі сілтемелер тік жақшада рәсімделеді.

Ұйымдастырукомитетіконференциятақырыптарынасәйкескелмейтін,көрсетілген талаптарды бұза отырып рәсімделген тезистерді қабылдамауға құқылы.

Ұйымдастырушылық және баспа шығындарын өтеуге арналған тіркеужарнасы:

1)С.СейфуллинатындағыҚазақагротехникалықуниверситетініңжәнеоның еншілес

ұйымдарының жас ғалымдары, докторанттары, магистранттары үшін – 1 000 теңге (бір мың теңге);

 1. басқа ұйымдардың жас ғалымдары, докторанттары, магистранттары, студенттері үшін – 2 000 теңге (екі мың теңге);

Жарна С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ-дың есеп айырысу шотына «Сейфуллин оқулары-18

конференциясына» деген белгімен келесідеректемелер бойынша аударылады:

«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ, Нұр-Сұлтан, Жеңіс даңғылы, 62

БИН: 070 740 004 377

Кбе: 16. Банк: «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ ИИК: KZ446010111000037373

БИК: HSBKKZKX. КНП: 890

Немесе Каспий банк арқылы

1.ЖОО атауы: Сәкен Сейфуллин атындағыҚазақ агротехникалық университеті;

2.Студенттің (білім алушының)ЖСН-і – қатысушының ЖСН-і;

 1. Төлеушінің ЖСН-і – қатысушының аты-жөнін көрсету керек;

4.Факультеті – секцияның атауын көрсету керек;

5.Курсы;

6.БИН 070740004377

7.KZ446010111000037373 есепшоты


 • қосымша

Конференция бағыттары және секцияжұмыстарына жауаптылар:
Секция атауы:
Секция төрағасыТөрағаның байланыс деректері

Секцияның хатшысы
Секцияның хатшысының байланыс
деректері
Конференцияны өткізу орны
1 секция: Егіншілік жүйесін жетілдірудің, өсімдіктерді қорғаудың және топырақтың агроэкологиялық әлеуетінің өзекті мәселелеріСарманова Роза Сапаргалиевна
сот.7 777 536 04
04,
e-mail.: roz79@mail.ru
Тлеулина Зарина Тасбулатовна
сот.8 705 781
45 01,
e-mail.: zarina_2707@ mail.ru
Ақмола облысы,Шортанды ауданы, Шортанды кенті
-1, Бараев
көшесі, 15-үй,

А.И. Бараев атындағы Астықшаруашылығы ғылыми- өндірістік
орталығы ЖШС
2 секция: АуылДолинный7 747 430 75 32Ахылбекова8702 681 09
Ақмола облысы,Шортанды ауданы, Шортанды кенті
-1, Бараевкөшесі, 15-үй, А.И. Бараев атындағы Астық шаруашылығы ғылыми- өндірістік
орталығы ЖШС
шаруашылығыЮрий Юрьевичe-mail.:Балжан45
дақылдарының гендік
қоры және селекциясы

ura_dolin@mail.ruАхметбекқызыe-mail.: ahilbekova@m ail.ru
3 секция: АӨК цифрлық трансформациясы:МустафинЖасұлан
87015849850,
e-mail:
Сәден Динара Асқарқызы,
7 701 385 93
05, e-mail:
Нұр-Сұлтан
қаласы, "С.
роботтандыру,Жарылкагановmustafin_j80@mai
n_dinara94@Сейфуллин
цифрландыру жәнеичl.ru, телефон:
mail.ru,атындағы
зияткерлікауылҚАТУ"КеАҚ,
шаруашылығыЖеңіс көшесі
жағдайындағы62 А
техникалық
жарақтандыру
4 секция: Тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібіндегі заманауи цифрлық шешімдер мен сапаны басқару: денсаулық пен дұрыс тамақтанудың, соның ішінде балалар мен оқушылардың денсаулығы мен дұрыс тамақтануының өзекті
аспектілері
Макангали Кадыржан Конысбайулы
сот: 7 707 982 24
48, e-mail: kmakangali@mail. ru,
Нурланкызы Жібек
7 705 294 71
88, e-mail: nurlankyzy.zhi bek@mail.ru,
Нұр-Сұлтан қаласы, "С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ,
Жеңіскөшесі62 А
5 секция: Ветеринариядағы ғылым мен практиканың өзекті аспектілері

АбрахмановТалгат Жунусович

сот: 8-701-356-
50-73
E-mail: t.abdrakhmanov@ kazatu.kz

Мурзакаева Гульмира Калихановна


8-708-221-07-
14E-mail: m.gumika@list
.ru
Нұр-Сұлтан қаласы,Интернационал ьный кенті, Армандастар көшесі, 2 Б
6 секция: АуылБоровиковсот: 8-701-436-Омарова8-702-428-85-Нұр-Сұлтан
шаруашылығыСергей76-69Карлыгаш83Е-mail:қаласы,
биотехнологиясы жәнеНиколаевичE-mail:
k.omarova@kИнтернационал
мал шаруашылығы
nicsb_katu@mail.r
azatu.kzьный кенті,
саласындағы ғылыми
u

Армандастар

зерттеулерді дамытудың перспективалық
бағыттары
көшесі, 2 Б
7 секция: ӘлеуметтікБисмильдина

7 705 420 6652
Утегулов

7 707 320
1992, е-mail: Johnfkennedy @mail.ru
Нұр-Сұлтан қаласы, "С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ,
Жеңіс көшесі
62
және гуманитарлықДинараОролбек,
ғылымдар саласындағыДосымжановна
жас ғалымдардың

ғылыми ізденістері

8 секция: Ғылым, білімжәне өнеркәсіптің цифрлық трансформациясының ақпараттық технологиялары.


Аканова Акерке Сапаровна


8 705 448 0680,
Email:akerkegansaj@mail.ru,

Калдарова Мира Жорабеккызы


E-mail: kmiraj82@mail
.ru, Сот. 87014256895
Нұр-Сұлтан қаласы, "С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ,
Жеңіскөшесі62
9 секция: Білім беру және жаратылыстану- математика ғылымдарының заманауи мәселелері


Исакова ГульнурОралбаевна


E-mail: is_gul_oral@mail.ru, cот. 8 775 451
8822


Есенбаева ГулбануРакымжановна

E-mail: Banuka_96.21 @mail.ru, Сот. 8 778
186 99 21
Нұр-Сұлтан қаласы, "С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ,
Жеңіс көшесі
62
10 секция: Геодезия, кадастр, ұтымды жер және табиғатты пайдалану, сәулет және дизайн саласындағы заманауи технологиялар мен
инновациялар
Карбозов
8-701-397-20-34
E-mail: tolegen_1964@m ail.ru
ЕстаеваАйгерим
7 705 334 48
66
E-mail: yestayeva_a_ kazatu@ mail.ru
Нұр-Сұлтан қ., С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ КеАҚ,
Бейбітшілік к-сі, 73
ТулегенРахмановна
Ермаганбетови
ч

11 секция: Тұрақсыз экономикалық қатынастар жағдайында бизнес-ортаны және
қаржы жүйесінбасқару


ОмархановаЖибек Максутовна


702 960 2121


Курманова Дана Султанхановна

сот. 7 701 168
79 84 E-
mail:dana14.8 6@mail.ru
Нұр-Сұлтан қаласы, "С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ,
Жеңіс көшесі
62
12 секция: Қазіргі
заманғы энергетика және автоматтандыру, даму мәселелері мен перспективалары


Баубеков Куат Талгатович

87 747 618 15 63
E-mail: baubekov52@mail
.ru


Ануарбеков Максат Арганатович

E-mail: ma- 0795@mail.ru,Сот. 7 776
123 87 76
Нұр-Сұлтанқаласы, "С. Сейфуллин атындағы
ҚАТУ"КеАҚ,

Жеңіс көшесі

62
13 секция: ҚазіргіТолегенова87471203305,НәжкенАйдана87025581951,НАО КАТУим С
әлемдегі телекоммуникациялық байланыс жүйелерінің рөліАрай Сарсенкалиевна к.т.нarai82@bk.ruЕсімқызыaidana.nazhken@bk.ruСейфуллина, Жеңіс 62
14секция:Климаттың өзгеруі және оның табиғи жүйелер мен қоршаған ортаға әсеріБоранбай ЖұмағұлТанатқанұлы,
87714706565,
zhumagul.81@mail.ru
Олжаева АйгеримБекказиевна
Сот.
87074595998,

olzhayeva98@bk.ru
Нұр-Сұлтан қаласы, "С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ,
Жеңіскөшесі62
Секциялар жиыны 14

 • қосымша"Сейфуллин оқулары–18" халықаралық ғылыми-теориялық

конференциясына қатысуғаӨТІНІМ

1Тегі
Аты
Әкесінің аты
2Ғылыми дәрежесі, атағы
3Ұйым
Лауазымы
4Байланыс деректері:
Телефон+7 7…..
e-mail
5Секция атауы
6Баяндаманың толықатауы
7Төлемтуралытүбіртек (тіркеңіз)
8
Қатысу форматы(онлайн
немесеофлайн/іштей/ сырттай)

Толтырылған күні


Тезисті рәсімдеу үлгісі


 • қосымша


ҚАРАПАЙЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУДІҢ ЖУЫҚ ӘДІСТЕРІ

ӘОЖ
С. Сейфуллин атындағы


Ахметов М., 1 курс студенті

Қазақ агротехникалық университеті, Нұр-Сұлтан қ.


………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

(Әдебиеттер тізіміМЕМСТ7. 1-2003 "Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелеріне" сәйкес рәсімделеді).

Мысалы, • Петушкова Г.И. Костюмді жобалау[Мәтін]: ЖОО-ларға Петушкова. - М.: Академия, 2004. -416 б.

арналған оқулық / Г.И.


 • Борисова Н.В. М. Пришвиннің философиялық

прозасындағы біртұтастықтың


мифопоэтикасы [Мәтін]:оқу-әдістемелік университетінің баспасы,2004. - 227 б.


құрал / Н.В. Борисова. - Елец: Елец мемлекеттік


 • Краснова Т.В. Елец жерініңескі орыс топонимиясы [Мәтін]: монография. - Елец: Елец мемлекеттік университетінің баспасы, 2004. - 157 б.)
скачать dle 12.0
214 -рет қаралды

Басқа да


Серіктестер
Наверх Наверх